OAK Repository

Browsing "연구보고서" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Showing results 401 to 420 of 2599
Issue DateTitleSeries/no
2017-09-11

정남철; 이광윤; 전훈; 김재선

기후변화법제연구, 17-17-①
2017-08-31

김두얼

입법평가 Issue Paper, 17-15-①
2017-08-31

정경영; 백명훈

글로벌법제전략연구, 17-18-①
2017-08-31글로벌법제전략연구, 17-18-②
2017-08-31

한정미; 안수현

글로벌법제전략연구, 17-18-④
2017-06-30

GLOBAL LEGAL ISSUES (Ⅰ) Page. 133-274

신홍균

-
2017-06-30

GLOBAL LEGAL ISSUES (Ⅰ) Page. 85-129

이용희

-
2017-06-30

GLOBAL LEGAL ISSUES (Ⅰ) Page. 5-80

신혜은

-
2017-04-30현안분석, 2017-01
2017

박광동; 김대인; 하경화

연구용역 최종보고서, 한국국제협력단
2017

최승필; 김대인; 임현

연구보고, 2017-01-③
2017

이성엽; 김재대; 최세정; 엄석진; 이재경

연구보고, 2017-01-④
2017

이광호; 정장훈; 양승우; 김명순

연구보고, 2017-01-②
2017

한국법제연구원 국제협력실

-
2017

Rie YASUDA

현안분석, 2017-09
2017

김정현; 김래영; 이상경; 임지봉 

통일법제 연구, 17-19-④
2017

김종철; 이승현; 이계일; 심우민

입법평가 연구, 17-15-①
2017현안분석, 2017-12
2017현안분석, 2017-01
2017연구용역 최종보고서, 한국생명공학연구원 국가연구안전관리본부

Browse