OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 1201 to 1220 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
2019

법학연구, Vol. 60 Issue. 1 Page. 1-34

최유경

-
2006-06-30

Vol. 30 Page. 121-146

申鉉允

-
2021-06-01

Vol. 71 Page. 76-77

류화열; 감대영

-
2020-09-01

Vol. 68 Page. 60-65

진성만; 황석원

-
2021-03-08

Vol. 70 Page. 34-41

김윤정

-
2013-06-28

Vol. 4

윤성현

-
2012-08-30

Vol. 7

김대흥

-
2018

법학논총, Vol. 38 Issue. 4 Page. 391-410

최경호

-
2007

서헌제; 박찬호

비교법제 연구, 07-06
2017

전주열; 이준우; 김명아장원규

연구용역 최종보고서, 행정안전부
2019

국토교통부; 한국법제연구원

정책연구, 도로점용 질의·회신 사례집
2013

比較私法, Vol. 20 Issue. 1 Page. 1-26

장원규

-
2015

회생법학, Vol. 11 Page. 229-260

장원규

-
2020

한국법제연구원

정책연구, 연구용역 보고서 ; 산업통상자원부
2018연구용역 최종보고서, 한국가스공사
2013연구보고, 2013-12
2000

오준근

연구보고, 2000-09
2019-09-01

법연, Vol. 64

이계수

-
2001

전재경

연구보고, 2001-19
2008

정상우

연구보고, 2008-12

Browse