OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 4001 to 4020 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
2012재정법제 연구, 12-18-2-3
2012

권형둔; 최유

재정법제 연구, 12-18-2-4
2017

박훈민; 최유류지성

연구용역 최종보고서, 법제처
1999

송영선

연구보고, 1999-05
2020

한국헌법학회

연구보고, 20-12-②
2020

한국헌법학회

연구보고, 20-12-②
2014

이경희; 김봉철; 김경휘

글로벌법제전략 연구, 14-20-3
2018연구보고, 18-14
2019-03-15

법연, Vol. 62

강문수

-
2014

정명운; 김지훈

연구용역 최종보고서, 한국교통연구원
2017

한대호; 장은혜; 한국환경정책평가연구원; 박광동박기령; 김강한

연구용역 최종보고서, 환경부
2016-12

LEGISLATIVE ISSUE BRIEF Issue. 18 Page. 86-71

하예나

-
2020-06-30

Vol. 14 Page. 49-61

김계현

-
2020-06-30

Vol. 14 Page. 63-74

이동준

-
2012

박영도

연구보고, 2012-01
2021-06-01

Vol. 72 Page. 12-15

김수진

-
2008연구보고, 2008-08
2014

경쟁법연구, Vol. 29 Page. 80-107

김윤정

-
2006-12-20

법제연구, Vol. 31 Page. 297-336

申榮秀

-
2012

오상호

법제분석지원 Issue Paper, 12-25-8

Browse