OAK Repository

Browsing by Title

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 2181 to 2200 of 4986
Issue DateTitleSeries/no
2016연구용역 최종보고서, 환경부
2011-06-30

법제연구, Vol. 40 Page. 49-91

박종수

-
2018연구용역 최종보고서, 산림청
2020-03-06

Vol. 66 Page. 16-21

조현욱

-
2007

전학선; 강현철; 정상우

법령용어 연구, 07-04
2017-12-30

법제연구, Vol. 53 Page. 337-374

정광현

-
2020-03-06

Vol. 66 Page. 10-15

한정훈

-
2020-03-06

Vol. 66 Page. 22-25

김선화

-
2001

최성근

연구보고, 2001-18
1993

한국법제연구원

국내입법의견조사, 93-6
2011

박영도; 홍의표

연구용역 최종보고서, 법제처
2012연구용역 최종보고서, 관세청
2012연구용역 최종보고서, 관세청
2012연구용역 최종보고서, 관세청
2012연구용역 최종보고서, 관세청
2018

한국지방자치법학회 학술대회 자료집, Vol. 2018 Issue. 10 Page. 123-124

이세정

-
2014

한국법제연구원

-
2011연구보고, 2011-06
2007

한국법제연구원

-
2014법제분석지원 Issue paper, 14-21-1

Browse