OAK Repository

Browsing by Subject 개별법령

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 1 to 33 of 33
Issue DateTitleSeries/no
2016

이수천; 이상훈

법제교류 연구, 16-18-8
2017-06-30

법제연구, Vol. 52 Page. 89-126

손경애

-
2014

권순현

입법평가 연구, 14-17-3
2014

배건이; 이철호

입법평가 연구, 14-17-2
2014입법평가 Issue Paper, 14-17-5
2018

소병천

기후변화법제연구, 18-17-③
2017

최유; 권채리

입법평가 연구, 17-15-④
2015법제분석지원 연구, 15-21-2
2018

김영진

법제현안분석지원 현안대응 Issue Paper, 2-⑨
2017현안분석, 2017-08
2017연구보고, 2017-09
2015

한국법제연구원

법제분석지원 Issue Paper, 15-21-6
2014

박종원

입법평가 Issue Paper, 14-17-6
2015

이서영

법제분석지원 연구, 15-21-1
2017-06

입법평가연구 Issue. 11 Page. 209-238

이병준

-
2015글로벌법제전략 연구, 15-20-6
2012

손현진

법제분석지원 Issue Paper, 12-25-10
2013현안분석, 2013-03
2012

유세환

현안분석, 2012-03
2012현안분석, 2012-05
2016-10-31연구보고, 2016-01
2017현안분석, 2017-07
2018헌정제도연구사업 Issue Paper, 2018-02-04
2018헌정제도연구사업 Issue Paper, 2018-02-05
2016-07

LEGISLATIVE ISSUE BRIEF Issue. 10 Page. 4-11

김정현

-
2017-09-30

차현숙; 김정대

입법평가 Issue Paper, 17-15-②
2013법제분석지원 연구, 13-25-8
2017현안분석, 2017-01
2016-12

LEGISLATIVE ISSUE BRIEF Issue. 18 Page. 86-71

하예나

-
2013

전학선

입법평가 Issue Paper, 13-24-3
2018

전훈

입법평가 Issue Paper, 18-15-①
2016

최신외국법제정보, Vol. 2016-6 Page. 32-39

오승규

-
2013

김지훈

법제분석지원 연구, 13-25-9
1

Browse